Partnerzy


Ocali? od zapomnienia.

Pomoc ofiarowana przed trzydziestu laty, ma?ym pacjentom z Polski, zas?uguje na to, by dzisiaj o niej przypomnie?, podzi?kowa? spo?ecze?stwu holenderskiemu, za wielki gest serca. W latach 1983-1990 zoperowano, zarazem uratowano przed pewn? ?mierci?, ponad 400 polskich dzieci, z wrodzonymi wadami serca. Przeszkolono polskich lekarzy i piel?gniarki. To wszystko obejmowa? projekt- Poolse hartpatientjes naar Nederland.

Dzisiaj dzi?kuj? w imieniu ca?ego ?rodowiska medycznego, w imieniu nas Polakw, za dan? szans?. Szans? na ?ycie dla bezbronnych dzieci, ktre w latach 80/90, nie mog?y by? operowane w Polsce, jak i szans? dan? polskim kardiochirurgom, by p?niej

samodzielnie w naszym kraju mogli przeprowadza? operacje na otwartym sercu.

Rejs dla serca, to wielkie przedsi?wzi?cie polskich kardiologw i kardiochirurgw. Elita medyczna przyby?a na Ambasadorze Polskiej ?eglugi Morskiej- Darze M?odzie?y, by po 30 latach podzi?kowa? za wcze?nie ofiarowan? pomoc.

Pochwali? si? w?asnym dorobkiem naukowym, dzisiaj zupe?nie bez kompleksw, sami szkol? lekarzy z ca?ego ?wiata, przekazuj? dalej pomoc, ktr? wcze?niej otrzymali.

Na pok?adzie ?aglowca w towarzystwie 90 kardiologicznej elity, znale?li si? pan prof. Marian Zembala, ktry zainicjowa? powstanie projektu Poolse hartpatientjes naar Nederland, pan prof. Witold Ru?y??o, koordynator projektu.

Nie zabrak?o innych osobisto?ci ?wiata medycznego, politycznego, Ambasadora RP, pana dr Jana Borkowskiego, ktre dnia 31.08.2013, okaza?y wdzi?czno?? spo?ecze?stwu holenderskiemu za ofiarowny dar serca, za projekt- Poolse hartpatientjes naar Nederland.

Dzi?kujemy,

Ewa ?y?niewska

Sobtka

Tradycji sta?o si? zado??.

W niedziel? 23-06-213 tradycji sta?o si? zado??. W Amsterdamie we Flevopark, odby? si? piknik dla dzieci i ich opiekunw, z okazji Nocy ?wi?toja?skiej. Zorganizowany z zamys?em przekazania s?owia?skiej tradycji, kultywowanej od prawiekw, naszym pociechom, ktre na ?wiat przysz?y w Holandii. Nie mialy wcze?niej okazji zapozna? si? z tym obyczajem.

Wed?ug tradycji, przygotowali?my wraz z dzie?mi wianki ?wi?toja?skie, ktre na koniec spotkania, nasze pociechy wrzuci?y do wody, by po??czy? dwa ?ywio?y wod? i ogie?. Wigilia ?w. Jana, czy jak kto woli Noc Kupa?y, Sobtka, to ?wi?to ?ywio?w- wody i ognia, ?wi?to rado?ci, mi?osci, p?odnosci i szcz??cia. To nasze walentynki, tyle ?e w?asne, nie zapo?yczone, ciekawsze, pi?kniejsze w swej r?norodno?ci.

JadwigaJadwiga

Więcej…

W niedziel? 24-03-2013, w Malden odby?o si? ju? po raz XIII Wierszowisko, organizowane przez Forum Polskich Szk?. Po zaproszeniu przez Ma?gorzat? Sm?k?, wsp?organizatork?, tego wydarzenia, wybra?am si?, by przyjrze? si? temu z bliska, zabieraj?c ze sob? mojego pi?cioletniego krytyka.

Najwi?ksze wra?enie zrobi? na mnie widok tak wielu radosnych, ?miej?cych si? dzieci. W?a?ciwie w tym momencie mog?abym ju? przesta? pisa?, poniewa? te szcz??liwe buzie, by?y najwi?kszym dowodem na to, ?e to s?uszna sprawa.m

Tegorocznym tematem by?y weso?e wierszyki, ?mieszne ?arciki, dzieci spisa?y si? na medal. My?l?, ?e nauczycielom i rodzicom uczestnikw, rwnie? nale?y pogratulowa?.

Osobi?cie odebra?am Wierszowisko, jako wydarzenie zach?caj?ce dzieci do wsplnej zabawy w j?zyku polskim. Uczniowie i nauczyciele szk? zrzeszonych w Forum Polskich Szk?, maj? okazj? co roku spotka? si?, rywalizowa?. W efekcie czego pewnie ?atwiej im wymienia? do?wiadczenia, poznawa? si? wsplnie, przede wszystkim, dobrze si? bawi?.

Tegoroczn? imprez? poprowadzi?a aktorka Beata ?cibakwna wraz z jedn? z uczennic, ktra pomaga?a dzielnie w zapowiadaniu uczestnikw. (Dodam tylko, ?e pani Beata, wygl?da pi?knie, mo?e nawet lepiej ni? na ekranie, pewnie to sprawa tego, ?e musi by? dobrym cz?owiekiem.)

Gratulacje dla organizatorw, zdaje sobie spraw? jakie to du?e przedsi?wzi?cie, rwnie? logistyczne.

Sprawili?cie, ?e dzieci si? ?mia?y a kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat.

Wielkie dzi?ki Wam za to,

Ewa ?y?niewska

2013-03-25

Polacy Polakom czy Holenderzy Polakom, nadaj? w?a?ciw? twarz?./ Den Haag 20-01-2013

Tak jak do?? nietypowy tytu? mojego artyku?u, tak i powd do napisania ksi??ki zatytu?owanejHonderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland.-(Sto lat t?sknoty. Historia Polski w Holandii), uwa?am za zaskakuj?cy. Tym bardziej, ?e ksi??ka zosta?a napisana przez holenderskiego profesora Wima Willemsa i Hanneke Verbeek.

wim

Du?a cz??? Polonii ma jak?? nadprzyrodzon? sk?onno?? do samobiczowania si? i my?lenia o Polakach w kategoriach szczerze mwi?c uw?aczaj?cym tym z nas, ktrzy ?yj? tu uczciwie, zak?adaj? rodziny, chodz? z podniesion? g?ow?, chocia? coraz bardziej wieje ju? nadanym nam stygmatem.

Bodaj?e w ubieg?y czwartek zada?am pytanie na profilu dziecko.nl, polskiemamy na FB, o powody do dumy, wynikaj?ce z tego, ?e jeste?my Polakami. Niestety nie nap?yn??o tyle odpowiedzi ile mog?abym sobie, czy nam ?yczy?.

?wiadomo?? powodw do dumy, musimy mie? g??boko zakorzenion?. Bo jak to potocznie mwi? jak si? sam nie poszanujesz, to ci? nikt nie poszanuje, nie poszanuje rwnie? twoich Bogu ducha winnych dzieci, ktre coraz cz??ciej wstydz? si? mwi? po polsku dlatego ?e nierzadko s? nieakceptowane przez holenderskie dzieci i ich rodzicw.

Więcej…

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Środa
8 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy,
Gawryła, January, Radosław,
Sieciesława

Do końca roku zostało 268 dni.
Zodiak: Baran

fb