Partnerzy


Dzieciaki ?wiata, to ksi??ka, ktr? szczerze polecam. Dlatego cykl audycji powakacyjnych po?wi?conyjest w?a?nie omwieniu gdzie mieszkaj?, ?yj? inne dzieci. Czy r?ni? si? od Was?. Czy lubi? si? bawi??. Jakie maj? obowi?zki?. Dlaczego r?no?? jest tak pi?kna. Dowiecie si?jak pi?kna i r?norodna jest nasza planeta. S?yszeli?cie o Afryce, ale czy wiecie, jak ?yj? tam dzieci, jak wygl?da Afryka?, Azja?,s?yszeli?cie o Wietnamie?.

To wszystko stanowi jedynie wprowadzenie, do zrozumienia, ?e bycie innym nie jest z?e, ale fajne, pomo?e nam przej?? do nast?pnego cyklu, po?wi?conego pokojowi na planecie Ziemi, tolerancji.

zapraszam"Wa?ne rozmowy Krysi o ?wiecie" Ma?gorzaty Danuty K?aczy?skiej, to interesuj?ca ksi??ka dla dzieci. Tematem rozmw Krysi jest tolerancja. Przemy?lenia dziecka, rozterki zwi?zane z przyja?ni?, zabaw?, podj?ciem wa?nej decyzji prowadz? Krysi? do odkrycia magicznego s?owa, ktre leczy i pozwala ?y? nam rado?nie i szcz??liwie.

To wa?ne by nasze dzieci dobrze zrozumia?y, co to znaczy by? tolerancyjnym. Po?wi?ci?am kilka godzin audycji ?wiat oczami dziecka, by jak najbardziej przejrzy?cie wyt?umaczy? maluchom, ?e warto by? tolerancyjnym, szanowa? odmienno?? innych. Pomog?a mi w tym rwnie? ta ksi??ka.

?wiat oczami dziecka

Kochani, dzisiejsze czasy nie sprzyjaj? rodzinie. Dba?o?? o warto?ci moralne takie jak szacunek, mi?o??, uczciwo??, odchodzi w sin? dal. Coraz cz??ciej w pogoni za nowym samochodem, telewizorem, rzeczami materialnymi, zapominamy o czasie, ktry powinni?my po?wi?ci? dziecku, naszej rodzinie.

Dlatego warto przypomina? sobie o tym nawzajem, przede wszystkim rozmawia? o nich z dzie?mi, poprzez w?asne zachowanie dawa? przyk?ad, ka?dego dnia. Kiedy uczymy bycia uczciwym, a sami nie jeste?my, trudno dziecku zrozumie? o co nam chodzi.

Wiele problemw, maj? rodzice, ju? starszych dzieci, ktre po prostu ich ignoruj?. Maj?c cz?sto poczucie, ?e dali dziecku wszystko. Wszystko, rozumiej?c przez warto?ci materialne, warunki mieszkaniowe, zabawki, rozrywki. Zapominaj?c o czasie, ktrego tak ma?o po?wi?cili swoim pociechom. Poniewa? bardziej cenna jest rozmowa, akceptacja dziecka, ?ycie w warto?ciach, ni? kolejna droga zabawka. Co ze wsplnie sp?dzanymi godzinami, ofiarowanymi naszym pociechom. Budowaniu wi?zi z nimi, wzajemnym szacunku, ws?uchiwaniu si? w dziecko, zrozumieniu. Je?eli to pominiemy, marne rokowania, na szybk? budow? pozytywnych relacji. Kiedy to wszystko zaniedbamy, dzieci znajd? zrozumienie, niejednokrotnie w destrukcyjnej grupie rwie?niczej. Potrzeba akceptacji, rozmowy jest tak silna, zupe?nie naturalna, niezwykle wa?na dla ma?ego cz?owieka.

Brak piel?gnowania warto?ci prowadzi, nierzadko do tragedii, jak? jest dla wielu rodzin, brak kontaktu z w?asnym dzieckiem. Szukaj? wwczas pomocy, zastanawiaj?c si? co nie tak zrobili?my. Wida? to mi?dzy innymi w programie "Surowi rodzice", emitowanym w tvn, gdzie dzieci wysy?ane s? do tradycyjnych rodzin, w ktrych piel?gnowane s? warto?ci, stawiane jasne granice, dzieci s? wys?uchiwane. S? to cz?sto rodziny, gdzie warto?ci takie jak wzajemny szacunek, czas dany dziecku, autorytet rodzica, zaprocentowa?y.

Dlatego zdecydowa?am si? zacz?? rozmow? z dzie?mi i rodzicami o warto?ciach. Za po?rednictwem radia, staram si? przypomnie? o szacunku, mi?o?ci, pokazuj? jak za pomoc? bajek wskazywa? pociechom czym jest szacunek, dobro?, mi?o?? i jak o nich rozmawia?.

"Nauczenie dzieci warto?ci to najwa?niejsza rzecz, jak? mo?emy zrobi? dla szcz??cia dziecka". Moim zdaniem to nasz obowi?zek, wzgl?dem ma?ego cz?owieka. Poniewa? rodzina nie jest hodowl? potomkw, dzieci nie s? kolejnymi meblami, w aran?acji naszych wn?trz. To ludzie, ktrym nale?y si? szacunek. Jak s?usznie zauwa?y? Janusz Korczak "nie ma dzieci, s? ludzie". Traktujmy ich powa?nie, dbajmy o ich rozwj.

Zapraszam, do s?uchania audycji w Polskim Radio Amsterdam, ?wiat oczami dziecka, w ka?d? niedziel? o godzinie 19.00, www.pra24.nl.

Ewa ?y?niewska
 
Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Środa
8 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy,
Gawryła, January, Radosław,
Sieciesława

Do końca roku zostało 268 dni.
Zodiak: Baran

fb