Partnerzy


Huurtoeslag- jest to dodatek do kosztw wynajmu mieszkania, jaki mo?esz otrzyma?, od tutejszego Belastingdienst (odpowiednik polskiego Urz?du Skarbowego). Mieszkasz w wynaj?tym mieszkaniu, by? mo?e otrzymasz huurtoeslag, zale?y to od twojej sytuacji:

  • - mieszkasz sama, z partnerem, czy wsp?lokatorem,

  • - w jakim jeste? wieku,

  • - jak wysokie s? koszty wynajmu,

  • - jaki rodzaj mieszkania wynajmujesz,

  • - jak wysoki jest twj dochd

Id?c na skrty, postaram si? to troch? upro?ci? :). Tak wi?c, aby otrzyma? dodatek do kosztw wynajmu, powinna?:

-wynajmowa? samodzielne mieszkanie, ktrego czynsz wraz z serwis kosztami nie przekracza okre?lonej przez urz?d skarbowy sumy, ktra zale?na jest rwnie? od dochodu- twojego i twojego partnera fiskalnego. Samodzielne mieszkanie wed?ug kryteriw belastingdienst musi mie? w?asny pokj, sypialni?, w?asn? kuchni? z pod??czeniem do kuchenki, w?asn? toalet? z pod??czeniem wody. Czasami zdarza si? tak, ?e prywatni w?a?ciciele, przerabiaj? swoje mieszkania, dziel?c je na kilka. Mo?esz otrzyma? dodatek rwnie? do takiego mieszkania, jednak powy?sze kryteria musz? by? spe?nione. Mieszkanie musi mie? w?asne, zamykane na klucz z zewn?trznej strony drzwi.

- powinna? by? zameldowana, pod wskazanym adresem,

- posiada? obywatelstwo holenderskie, b?d? wa?ne pozwolenie na pobyt - verblijfsvergunning-informacje pochodz? ze strony: www.belastingdienst.nl

Pami?tajcie, ?e zawsze istniej? wyj?tki od narzuconych kryteriw, dlatego zawsze nale?y pyta?, nie przes?dza? z gry, ?e mnie si? nie nale?y.

Kinderbijslag

Zasi?ek rodzinny, ktry otrzymujemy automatycznie, kwartalnie, po urodzeniu dziecka. Przys?uguje on rwnie? dzieciom nie urodzonym w Holandii, ktre mieszkaj? na jej terenie. Ubiega? si? o ten zasi?ek mog? rwnie? rodzice pracuj?cy w Holandii, ktrych dzieci przebywaj? w Polsce.

Kwota zasi?ku jest zale?na od wieku dziecka i oscyluje od 188,57 euro dla dzieci do 6-tego roku ?ycia do 269,39 euro dla dzieci w wieku od 16-18-tego roku ?ycia, na jedno dziecko.

Wszystkie istotne wiadomo?ci na temat kinderbijslag, znajdziecie na stronie SVB, ktre dost?pne s? rwnie? w j?zyku polskim.

Tam rwnie? mo?ecie znale?? informacje dotycz?ce identyfikatora Digid, ktry jest potrzebny, do wyst?pienia o ten zasiek, jak i inne. Stanowi on wasz? cyfrow? identyfikacj? i s?u?y do kontroli informacji, dotycz?cych to?samo?ci, jest on przeznaczony obecnie, tylko dla osb zamieszka?ych w Holandii.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget, otrzymujesz rwnolegle z kinderbijslag- zasi?kiem rodzinnym.

Jest on wk?adem do kosztw, jakie przeznaczasz na wychowanie dziecka. Jest przyznawany automatycznie, b?d? trzeba samemu o ten wk?ad wyst?pi? za po?rednictwem belastingdienst.

Jego wysoko?? jest uwarunkowana od dochodu jaki wykazujesz, ile masz dzieci, oraz w jakim s? wieku. Przyznawany jest do 18-tego roku ?ycia.

1

Mieszkanie socjalne- sociale huur

Je?eli pracujesz oraz jeste? zameldowana w Holandii, mo?esz wyst?pi? o wynajem mieszkania socjalnego, b?d? mieszkania z wolnego sektora- vrije sector huur woningen.

Mieszkania socjalne s? ta?sze od mieszka? z wolnego sektora, ale te? z regu?y zdecydowanie d?u?ej si? na nie oczekuje, nale?? do sp?dzielni mieszkaniowych.

W jaki sposb mo?emy ubiega? si? o takie mieszkania?. Najpro?ciej zarejestrowa? si? na stronie internetowej, ktra do tego s?u?y. Jest to woningnet, wnie?? op?at?, ktrej wysoko?? uzale?niona jest od regionu, w ktrym poszukujemy mieszkania. Nale?y nast?pnie wybra? region, w ktrym b?dziemy chcieli zamieszka? i reagowa? na oferty, ktre otrzymujemy rwnie? w zale?no?ci od regionu, czy miasta, co tydzie?, b?d? co dwa tygodnie.

Istnieje jeszcze wiele innych stron, na ktrych mo?na si? zarejestrowa?, w zale?no?ci od miejsca zamieszkania w Holandii. Sp?dzielnie np. dla Amsterdamu, Eindhoven, Den Haag. Wystarczy wpisa? w wyszukiwarce np.- sociale huurwoningen Amsterdam, wy?wietl? si? poszczeglne sp?dzielnie, takie jak Ymere. Nie korzysta?am osobi?cie z tych stron, wi?c trudno mi si? wypowiedzie?, najbardziej popularn? stron?, przeze mnie sprawdzon? jest www.woningnet.nl.

Zorgtoeslag

Jest dodatkiem do kosztw holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, jakie ponosisz. Jest on uwarunkowany bezpo?rednio od wykazywanego dochodu. Mo?na wyst?pi? o ten dodatek samemu, jak i razem z partnerem fiskalnym, za po?rednictwem belastingdienst. Nie przys?uguje on dodatkowo dzieciom, gdy? s? ubezpieczone wraz z rodzicami, nie ponosz?c dodatkowych kosztw, zwi?zanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ulti Clocks content

Dzisiaj jest: Środa
8 Kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy,
Gawryła, January, Radosław,
Sieciesława

Do końca roku zostało 268 dni.
Zodiak: Baran

fb